Newest Blogs
By April 4, 2019
3 view(s)
Cạn ly mừng năm qua đắc lộc Nâng cốc chúc năm mới phát tài
By April 4, 2019
3 view(s)
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.
By April 4, 2019
2 view(s)
Cũng là con mẹ con cha Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.
By April 4, 2019
3 view(s)
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi
By April 4, 2019
3 view(s)
Trai phải hơi vợ như cỏ bợ phải trời mưa Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó
By April 4, 2019
2 view(s)
Biết nhau từ thuở buôn thừng Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.