Newest Blogs
by April 4, 2019
3 Views
Cạn ly mừng năm qua đắc lộc Nâng cốc chúc năm mới phát tài
by April 4, 2019
3 Views
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.
by April 4, 2019
2 Views
Cũng là con mẹ con cha Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.
by April 4, 2019
3 Views
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi
by April 4, 2019
3 Views
Trai phải hơi vợ như cỏ bợ phải trời mưa Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó
by April 4, 2019
2 Views
Biết nhau từ thuở buôn thừng Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.