Ca Dao
Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết là người có nhân
Ca Dao
Anh về để áo lại đây,
Đêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng
Ca Dao
Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng
Ca Dao
Lời nói đau hơn roi vọt
Ca Dao
Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa
Ca Dao
Yêu nhau, ruột héo, xương mòn
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau
Ca Dao
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Nhất nguyệt dâm nhất độ
Lương y bất đáo gia
Ca Dao
Trời vẫn chiều vận đỏ
Ca Dao
Vua chúa cấm đoán làm chi
Để đôi con dì chẳng được lấy nhau.
Ca Dao
Miệng bà đồng lồng chim khứu
View More
Music Sharing