JB
March 18, 2020
94 views 0 plays

Chào các bạn! Sau khi có bài kiểm tra xong mình sẽ gửi cho các bạn Video giải chi tiết để các bạn biết những lỗi sai của mình và quan trọng là biết tại sao đáp án đó là đúng. Thân,

1
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 1: Walked    filled    died    played
2
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 2: Speak    beach   heart    leave
3
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 3 Swims    Lives   Opens    sleeps
4
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 4  Chair    chemist   cheap    child
5
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 5. If I were rich, I ... buy a bigger house.
6
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 6. You like english, ............?
7
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 7. She has taught english here ...... 10 years
8
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 8. The book ............. is on the table belongs to my teacher.
9
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 9. After arriving home, they usually .......... their uniforms.
10
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 10. Churches, temples and pagodas are places of ............ .
11
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 11. We want to use solar energy,........... it can’t be used on cloudy days.
12
Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 12.Mary: “I’ve got an exam tomorrow.”~Peter: “..............”
13
Chia động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau: 13. She usually (like) ................. walking in the rain
14
Chia động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau 14. He (watch) ............... when I came yeaterday
15
Chia động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau 15. I object to (criticise) ................ all the time.